MPG Baerekraft

ManpowerGroup støtter FNs bærekraftsmål

Vi signerte FNs Global Compact i 2006, og har siden da vært globalt forpliktet til å gjøre en forskjell på de områdene vi kan påvirke mest. Vi støtter bærekraftsmål 4, 5, 8,10, 12, 13 og 17.

MPG

Vårt arbeid med ESG

De tre pilarene i vårt arbeid med ESG er Planet, People & Prosperity og Principles of Governance. Disse fokuserer på de viktigste utfordringene vi står overfor, alt fra klimaendringer til mangel på kompetanse, og hvor vi kan ha størst innvirkning. I vår bærekraftsrapport «Working to Change the World», beskriver vi hvordan vi setter og følger opp våre ambisiøse ESG-mål.

Les vår bærekraftsrapport

Samfunnsansvar og bærekraft - vårt bidrag

ManpowerGroup er en av Norges største arbeidsgivere, noe som betyr et stort ansvar. Samfunnsansvar og bærekraft er viktigere enn noen gang, og vi støtter og jobber aktivt med å nå konsernets globale mål for bærekraftig utvikling.

Miljø/Planet

Miljøarbeid med netto null-utslipp som mål

ManpowerGroup har lenge jobbet systematisk med bærekraft og miljøarbeid basert på kontinuerlig forbedring. Vi har forpliktet oss til å redusere våre utslipp basert på metoden for vitenskapsbaserte mål (SBTi). Vi har forpliktet oss til å halvere våre utslipp innen 2030, og oppnå klimanøytralitet innen 2045. Les mer på våre globale sider.

For å nå målene jobber vi med å minimere påvirkningen av forretningsreiser og våre ansattes reiser til og fra jobb. Vi har også konkrete mål om å redusere energiforbruket vårt, og mengde med avfall.  

Vi ønsker kun å tilknytte oss leverandører som har et bevisst forhold til eget miljøavtrykk, og foretrekker miljøsertifiserte samarbeidspartnere. I Norge har vi sertifisert oss innen ISO 14001:2015, for å vise våre ansatte, kunder, kandidater og øvrige samarbeidspartnere gjennom handling at vi forplikter oss til å gjøre det som trengs for å redusere vårt fotavtrykk. Vi har forpliktet oss til en årlig reduksjon på 5% innen avfall, energi og reiser, målt mot 2019. 

EnvironmentalSysCert_ISO14001_col-3

Resultater

Avfall:

Avfall

Energi:

Energi

Reiser:

Reiser

Her finner du vår globale miljøpolicy

Mennesker og muligheter/People & Prosperity

Arbeid gir mening til livet

For de fleste av oss er det å ha et arbeid å gå til noe av det viktigste vi har. Arbeidsplassen gir grunnlaget for et materielt trygt og godt liv. Den gir mulighet for å bruke de evnene vi har, og til å oppleve mestring. Arbeidsplassen kan skape utvikling og læring, og gi et viktig, sosialt fellesskap. 

ManpowerGroup jobber aktivt med mangfold i arbeidslivet. Vi skal bidra til inkludering gjennom å gjøre mennesker i stand til å delta, føle seg velkomne og trives på arbeidsplassen uavhengig av etnisitet, seksuell legning eller funksjonsevne. ​ 

ManpowerGroup hjelper også mennesker med å avdekke og utvikle den kompetansen som trengs for å komme inn på dagens arbeidsmarked. Gjennom tilbud som Experis Academy, Manpower Academy, MyPath og powerYOU bistår vi med å utvikle ny kompetanse som etterspørres i et arbeidsmarked i konstand endring og bevegelse.  

ManpowerGroup er hovedsamarbeidspartner med Ungt Entreprenørskap fordi vi ønsker å bidra til å bygge bro mellom skole og arbeidsliv, og å fremme entreprenørskap blant unge mennesker. Dette vil gi Norge bevisste ledere og viktige arbeidsplasser i fremtiden. 

Menneskerettigheter  

Våre verdier er urokkelige. Folk kommer først, og arbeid er viktig i deres liv. Vi stoler på, respekterer og gi muligheter for alle. Vi jobber hver dag med å veilede våre medarbeidere til morgendagens jobber. 

Vi forventer at alle ansatte i ManpowerGroup og våre forretningspartnere respekterer grunnleggende prinsipper og menneskerettigheter. Vi har et ansvar for å overholde alle gjeldende lover og regler. 

Internt i ManpowerGroup gjennomføres vernerunder og risikovurdering. Vi gjennomfører også HMS kartlegging av våre kunder.  

  • Vi har nulltoleranse ovenfor tvangsarbeid eller moderne slaveri.  
  • Vi tolererer ikke rasisme, diskriminering eller trakassering
  • Vi støtter retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger
  • Vi beskytter barns og unges rettigheter og tar avstand fra barnearbeid  

Les mer om vårt arbeid med menneskerettigheter her. 

Vår globale menneskerettighets-policy.

Mangfold 

ManpowerGroup tror på det menneskelig potensial og vi tar til orde for aksept, respekt og inkludering. Vi er forpliktet til å gjøre alt vi kan for å bekjempe rasisme og for å styrke mangfold, rettferdighet, inkludering og tilhørighet i selskapet vårt, og i samfunnene vi lever og opererer i.  

Les mer om vårt globale initiativ rundt mangfold. 

Våre nasjonale mangfoldsmål er:  

  • Vi skal fremme kvinnelig ledelse.  Vårt globale mål for mangfold er å nå 50 % kvinnelige ledere innen 2024.  
  • Våre prosesser skal være kjønnsnøytrale 
  • Våre ansatte skal ha rettferdige lønnsbetingelser basert på kompetanse og ansvar 

Vi har blant annet følgende samarbeidspartnere: 

  • ​​​​​​She Index
  • Vi er gullpartner til Oda-nettverket, et nettverk som jobber for å bedre mangfoldet innen tech. ​
  • Vi er samarbeidspartner med Toppfotball kvinner, og bidrar til at flere kvinnelige fotballspillere i 1. divisjon og Toppserien kan kombinere toppidrett med jobb og studier. 

Link til vår Code of Conduct 

God forretningsledelse og styring/Principles of Governance

ManpowerGroup er sertifisert innen ISO 9001 – Kvalitetsstyring  

QualitySysCert_ISO9001_col

Vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og transparent måte, og er stolte av å sette en høy standard for vår bransje. Vårt arbeid for et bærekraftig arbeidslivhar fått mange anerkjennelser både i Norge og internasjonalt. Vi er blant annet kåret til et av verdens mest etiske selskaper av Ethisphere Institute for 13. gang.  Bedriftene som mottar prisen, jobber aktivt for å fremme en kultur for etikk og åpenhet på alle nivåer i virksomheten. 

"An ethical approach to business has always been part of our DNA at ManpowerGroup, and we're proud to have been doing well by doing good for over 70 years." - Jonas Prising, Chairman & CEO, ManpowerGroup 

Her kan du lese mer om ManpowerGroups retningslinjer for god forretningsskikk og etikk. 

Leverandørkjeden (Supply Chain)  

Vi forventer at våre leverandører og underleverandører overholder våre etiske retningslinjer (Code of conduct), som er basert på FNs Global Compact og ILO-erklæringen. For oss er det helt avgjørende å samarbeide med leverandører som overholder de grunnleggende prinsippene om et rettferdig arbeidsliv. Klikk her og les mer om vår globale satsing på en bærekraftig leverandørkjede. 

Her finner du vår leverandørkjede-policy.

Vi forventer også at våre leverandører setter seg de samme målene som det vi gjør innenfor miljø. Vi ønsker å samarbeide med leverandører som er miljøsertifiserte. 

Åpenhetsloven

I ManpowerGroup er det 62 % kvinnelige ansatte og 38 % menn i administrasjonen. Vår konsern- og forretningsledelse består av 64 % kvinner og 36 % menn. I vår administrasjon har vi kartlagt at vi ikke har tilfeller av ufrivillig deltid. Vi har årlig gjennomgang av våre ansattes lønnsbetingelser. For detaljer se årsrapporter for våre juridiske selskap. Kvinner har tatt 508 ukers foreldrepermisjon og menn har tatt 247 ukers permisjon i 2022.

ManpowerGroup og åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juni 2022 og skal: “fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”. 

ManpowerGroup ønsker å være en del av løsningen for å skape et bedre fremtidig arbeidsliv, og for å sikre gode forhold for ansatte. Vi skal legge til rette for meningsfylte og bærekraftige ansettelser, og vi forstår viktigheten av tillit og åpenhet rundt vår struktur, ledelse og arbeidsform. Vi er svært stolte av å sette en høy etisk standard for bransjen. Vi er anerkjent av Ethisphere Institute som verdens mest etiske selskap i vår bransje, og er også bransjens eneste selskap som har fått denne utmerkelsen. Vi er også oppført i Dow Jones' bærekraftsindeks og FTSE4GoodIndex.  

ManpowerGroup var en av de første bedriftene som undertegnet Athens Ethical Priciples, der vi erklærte at vi ikke ønsker samarbeid med selskaper som aksepterer menneskehandel. Vi overholder grunnleggende menneskerettigheter slik som f.eks. beskrevet i ILO konvensjonen nr. 181. Denne beskriver grunnleggende rettigheter og prinsipper innenfor privat arbeidsformidling. 

ManpowerGroup gjennomfører systematiske risikovurderinger for å forebygge og avdekke risiko knyttet til vår virksomhet. I tillegg til økonomiske forretningsmessige risiko, vurderes vår virksomhet og våre leverandører i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv.  

Klikk her for å lese vår menneskerettighetsrapport.

Her finner du ManpowerGroups redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven §5.

Retningslinjer for leverandører

ManpowerGroup har et sterkt omdømme for å drive virksomhet med integritet, og respekt for alle som er berørt av våre aktiviteter. Dette er en fordel for både oss og våre samarbeidspartnere. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere følger de samme forretningsprinsipper og vektlegger kultur og verdier som er i samsvar med våre egne standarder for samfunnsansvar og bærekraft. Dette inkludert prinsippene i FNs Global Compact som ManpowerGroup er forpliktet til. 

ManpowerGroup ønsker leverandører som har et bevisst forhold til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Selskaper som innehar sertifiseringer innen miljø, herunder ISO14001, Miljøfyrtårn, EMAS vil favoriseres. Alternativt selskaper som har tydelige forankrede miljømål og som kan dokumentere fremgang og tydelig vilje, vist gjennom konkret praksis, til å endre seg. 

På oppfordring må leverandørene kunne dokumentere hvordan de selv, og eventuelt underleverandører, arbeider for å etterleve policyen beskrevet her og i øvrige avtaledokumenter, herunder etterlevelse av krav til internkontroll.  

Våre forretningspartnere pålegges å signere vår atferdskodeks for leverandører. Dersom leverandører bryter denne gjennom ikke å kunne demonstrere fremgang i henhold til å oppfylle denne, er ManpowerGroup forberedt på å avslutte samarbeidet med virksomheten. Dersom våre forretningspartnere har bekymringer i forhold til egen etterlevelse, oppfordrer vi til å melde dette direkte, og så snart som mulig for å kunne ha beste mulige dialog. 

Klikk her for å lese vår Supply Chain Business Partner Policy.

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om ManpowerGroups arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ta kontakt med Tonje Borchgrevink, Seniorrådgiver tonje.borchgrevink@manpowergroup.no 

Ecovadis 2023 logo

ManpowerGroup til topps i bærekraftsrangeringen EcoVadis

I ManpowerGroup legger vi stor vekt på å drive forretningen på en samfunnsansvarlig og god måte. For at det ikke bare skal bli tomme ord har vi latt oss rangere av EcoVadis, et av verdens største selskap innenfor bærekraftrangering. Vi er stolte av at vi i målingen for 2023 oppnådde Platinum-nivå i rangeringen. Det plasserer oss blant de en prosent beste selskapene i bransjen innen bærekraft.

Les våre resultater