MEOS Q4 2022: Historisk høye bemanningsutsikter

Rekordmange bedrifter skal bemanne opp i fjerde kvartal, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Samtidig står en av fem nordmenn mellom 20 og 66 utenfor jobb og utdanning.

Hvert kvartal spør bemannings- og rekrutteringsselskapet ManpowerGroup norske arbeidsgivere om de forventer å bemanne opp eller ned i kvartalet som kommer. Forskjellen kalles netto bemanningsutsikter og gir en indikasjon på hvordan etterspørselen etter arbeidskraft vil utvikle seg de neste tre månedene.

Den nyeste utgaven av undersøkelsen tyder på historisk høy etterspørsel etter arbeidskraft. 45 prosent av arbeidsgiverne svarer at de skal bemanne opp i fjerde kvartal, mens bare 12 prosent forventer å bemanne ned. Netto bemanningsutsikter blir da +33 prosent etter sesongjustering.

Det er det høyeste nivået som er målt i Norge siden undersøkelsen startet i 2003 (se graf).

– Det er fortsatt ekstremt høy aktivitet i den norske økonomien. Til tross for global usikkerhet, høy inflasjon og rentehevinger, ser vi at et historisk høyt antall bedrifter ønsker å ansette flere i fjerde kvartal. Det store spørsmålet er hvor bedriftene skal finne alle folkene. Det begynner å bli mangel på kvalifisert arbeidskraft i de fleste bransjer, sier konsernsjef Maalfrid Brath.

Graf MEOS Q4 22

Vi glemmer utenforskapet
ManpowerGroups TalentShortage-undersøkelse fra juni viste at 70 prosent av norske arbeidsgivere har utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft. 14 prosent har store utfordringer.
Samtidig viser tall fra Nav at 661 000 nordmenn står utenfor arbeidslivet. Det er like mange som det bor i Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand til sammen. 

En av fem nordmenn mellom 20 og 66 står utenfor jobb og utdanning. Det koster helse og livskvalitet for den enkelte, og tapte muligheter for samfunnet. Anslag viser at en 20-åring som aldri kommer i jobb, koster samfunnet mellom syv til åtte millioner kroner i et livsløpsperspektiv. 
Ifølge Brath spiller bemanningsbransjen en viktig rolle i å finne riktige arbeidstakere til ledige jobber og dermed få flere ut i jobb. 

 – I 2022 er ledigheten blant unge økende, selv i et brennhett arbeidsmarked. Alle tiltak som kan snu ledighetsutviklingen,  må styrkes. Vi jobber tett på alle slags virksomheter og formidler jobber innen en rekke sektorer og yrkesgrupper. For unge kan vi være en viktig døråpner til jobb. 

I NAVs siste rapport om utenforskap, slår NAV fast at det kun er tverrsektorielt samarbeid som kan redusere eller fjerne hindringene for at folk skal komme seg ut av utenforskapet. 

I Hurdalsplattformen derimot vil regjeringen «sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle». 

- I en tid hvor arbeidsgivere ikke klarer å finne riktig arbeidskraft, og det faktisk er mange ledige, vil regjeringen svekke et effektivt verktøy for å matche folk og jobber. Det er ubegripelig, sier Brath.

Om undersøkelsen
ManpowerGroups arbeidsmarkedsundersøkelse gjennomføres hvert kvartal blant et representativt utvalg norske arbeidsgivere. Undersøkelsen for fjerde kvartal er gjennomført som en nettbasert undersøkelse i juli 2022 med 770 respondenter. 

Hver deltaker blir stilt det samme spørsmålet: Forventer du at bemanningen i din bedrift vil øke, minke eller holde seg uendret i det kommende kvartalet? Netto bemanningsutsikter beregnes ved å trekke andelen som skal bemanne ned fra andelen som skal bemanne opp. Positive bemanningsutsikter vil si at en overvekt av bedriftene forventer å bemanne opp, og tyder dermed på at den totale sysselsettingen også vil gå opp. Resultatet er justert for sesongvariasjoner.

Undersøkelsen er en del av den globale ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS). Dette er en undersøkelse som har blitt gjennomført i over 50 år, og er mye brukt som ledende indikator på sysselsetting. Feilmarginen i Norge er +/- 3,5 prosentpoeng.